Vine nit densa, i embolcalla’t amb el fum
més negre de l’infern, perquè el meu esmolat
punyal no puga vore les ferides que farà,
ni el cel puga espiar-les entre els mantells nocturns
ni cridar: «Atura’t! Atura’t!»
Macbeth, Acte I – Escena V

“La tragèdia escocesa” és una sèrie de fotografies que naix de la col·laboració entre el fotògraf Pau Montes i l‘escenògrafa Lluna Albert amb l’objectiu d’explorar el diàleg entre diferents medis d’expressió artística: el teatre, el disseny de vestuari, la fotografia i la pintura.

Basada en una lliure interpretació del Macbeth de Shakespeare, la sèrie reflecteix les emocions fonamentals de l’obra, en la qual Macbeth i Lady Macbeth, empaitats per l’ambició, el seu desig de créixer, d’arribar més enllà, vencen els seus escrúpols i duen a terme allò que Macbeth té més temor de fer que desig de no fer: assassinar Duncan, el seu rei, per ocupar el seu lloc, per arribar al cim del poder. Però aquest cim se’ls revelarà com un encís sense repòs i amb la ment torturada. Ja en un camí sense retorn, el remordiment i l’aïllament en un món dominat pels seus propis fantasmes els portarà a sucumbir front a la seua desesperació.

El vestuari juga en aquesta escenificació el paper protagonista. El joc de les formes, les textures i el color dóna vida en cada vestit a un personatge de la història, en el qual es transforma l’actor que el porta. Els vestits determinen així el punt de vista de la narració. El llenguatge visual s’inspira de pintors contemporanis a Shakespeare. El tenebrisme de pintors com Caravaggio o Artemisia Gentileschi suggereix els escenaris on es desenvolupa la tragèdia de Macbeth. Aquesta metàfora d’una societat que ens empeny sempre a ser més i de com això ens pot fer perdre tot contacte amb la realitat que vivim. Escrita fa quatre segles, i d’una actualitat esfereïdora.

Aquest treball forma part del projecte “Macbuth ô la tragèdia escocesa” amb la participació d’Arnau Marín qui dirigirà l’espectacle homònim el 2014 a Barcelona.

Come, thick night,
And pall thee in the dunnest smoke of hell,
That my keen knife see not the wound it makes,
Nor heaven peep through the blanket of the dark,
To cry ‘Hold, hold!’
Macbeth, Act

«The Scottish Tragedy» is a series of images born from a collaboration with wardrobe designer Lluna Albert whose purpose is to explore the dialogue between different artistic media: theater, wardrobe design, photography and painting.

Loosely based on Shakespeare’s Macbeth, this work evokes the fundamental emotions of the play, in which Macbeth and Lady Macbeth, spurred on by their “vaulting ambition, which o’erleaps itself”, overcome their qualms and carry out that which Macbeth rather fears to do than wishes to remain undone: murder Duncan, their King, to seize the throne and reach the summit of power. But that summit will reveal itself as a place of restless anxiety where, tortured by their own ghosts, and, on a path of no return, remorse and isolation will lead them to despair and perish. Written four centuries ago, this allegory of a society that is always pushing us to get further and the loss of contact with reality that this entails still has deep resonance today.

Wardrobe plays the leading role in this mise en scène. In each of the pieces, the singular interaction of forms, textures and color brings life to a particular character of the play, into which the actor is transformed when in costume. The costumes thus determine the point of view from which the story is told. The visual language is inspired by painters contemporary to Shakespeare. The dramatic illumination characteristic of painters such as Caravaggio and Artemisia Gentileschi suggests the scenes where the tragedy of Macbeth takes place.

This work is part of the project «Macbuth ô the scottish tragedy» within the context of which Arnau Marín will direct the eponymous play in 2014 in Barcelona.